Текущо състояние :

  • Приключени всички обучения по проекта
  • Продължаващо представяне на проекта и постигнатите резултати;
  • Работа на интернет форума;

* Настоящата страница е изготвена с финансовата помощ на Европейски социален фонд.

** ЕТ "Ангелин Бахчеванов - ГелеСофт" носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.