Целеви групи:

  • 11 предприятия

  • 45 Заети лица на трудов или граждански договор в тези предприятия, които са заявили желание за участие в  проекта.