Постигната ефективност :

 • Проведен и успешно завършен курс 2 “Обработка на  финансова и икономическа информация”;
 • Обучени и успешно завършили 17 курсиста;
 • Издадени и получени 17 бр. документа за правоспособност - "Удостоверение за професионално обучение "
 • 17 курсиста продължават заетостта си при работодателя

 • Проведен и успешно завършен курс 3 “Презентационни умения”;
 • Обучени и успешно завършили 17 курсиста;
 • Издадени и получени 17 бр. документа за правоспособност - "Сертификат за преминато обучение "
 • 17 курсиста продължават заетостта си при работодателя

 • Проведен и успешно завършен курс 4 “Работа в екип”;
 • Обучени и успешно завършили 17 курсиста;
 • Издадени и получени 17 бр. документа за правоспособност - "Сертификат за преминато обучение "
 • 17 курсиста продължават заетостта си при работодателя

 • Проведен и успешно завършен курс 1 “Оператор на компютри”;
 • Обучени и успешно завършили 17 курсиста;
 • Издадени и получени 17 бр. документа за правоспособност - "Свидетелство за професионална квалификация"
 • 17 курсиста продължават заетостта си при работодателя

* Настоящата страница е изготвена с финансовата помощ на Европейски социален фонд.

** ЕТ "Ангелин Бахчеванов - ГелеСофт" носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.