Дейности:

Заложените цели ще бъдат постигнати чрез предоставяне на обучение по информационни и комуникационни    технологии, повишаване на квалификацията на заетите лица и предоставяне на обучение за придобиване и подобряване на ключови компетенции, необходими за по-добрата им работа, а именно:

  • Провеждане на обучителен курс за придобиване на професионална квалификация (1 степен) по  професията  “Оператор на компютри”- 16 курсиста;
  • Провеждане на обучителен курс по част от професия “Оператор на компютри”, “Обработка на  финансова и икономическа информация” за придобиване на допълнителни специфични умения-  17 курсиста;
  • Провеждане на обучителен курс за придобиване на ключови компетенции и умения “Презентационни умения”-  17 курсиста;
  • Провеждане на обучителен курс за придобиване на ключови компетенции и умения “Работа в екип”-  17 курсиста;