• Възложител: Агенция по Заетостта
  • Изпълнител: ГелеСофт Горна Оряховица
  • Схема за безвъзмездна помощ: Квалификационни услуги и обучение за заети лица
  • Проект: Подбор на човешкия капитал и конкурентноспособност на заетите лица чрез обучение
  • Място на реализация: Горна Оряховица, Лясковец и Велико Търново
  • Период за изпълнение: 13 месеца

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Еврoпейски социален фонд

Настоящата страница е изготвена с финансовата помощ на Европейски социален фонд.

ЕТ "Ангелин Бахчеванов - ГелеСофт" носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.